ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

กรุณากรอกใบสมัคร

สมัครอบรม หลักสูตร : หลักสูตร e-Learning
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล ชื่อ นามสกุล
เพศตามกำเนิด
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
อายุ ปี
อาชีพปัจจุบันตำแหน่ง ระดับ
กระทรวง/บริษัท กรม
กอง/สำนัก ฝ่าย/กลุ่ม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ(โดยย่อ)

งานที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากจบการอบรม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-Mail
ท่านเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติหรือเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือไม่
หลักสูตรด้านสถิติ

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม "ตกลง" ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลาที่กำหนดไว้ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ
กรุณายืนยันว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ