ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ระเบียบ/ขั้นตอนการลงทะเบียน

ระเบียบการลงทะเบียนการอบรมออนไลน์

  • กรณีที่มีการเปิดลงทะเบียนอบรมหลายหลักสูตรพร้อมกัน ผู้ใช้สามารถเลือกลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 หลักสูตร
  • ผู้ใช้จะสามารถลงทะเบียนหลักสูตรอื่นได้ ในกรณีที่หลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนได้ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีที่ มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม และผู้ใช้ไม่ได้รับการอนุมัติ จะสามารถลงทะเบียนอบรมหลักสูตรอื่นได้
  • กรณีไม่มีรายชื่อใน ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม แล้วยังลงทะเบียนอบรมหลักสูตรอื่นไม่ได้ ผู้ใช้สามารถแจ้งรายชื่อและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน มายังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ 0 2142 1285 - 6
Download คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน