ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo
ตรวจสอบสถานะ / พิมพ์ใบสมัคร
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)