ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

กรุณากรอกใบสมัคร

เลือกหลักสูตร
เลือกชื่อหลักสูตรวันที่จัดอบรม
Microsoft Excel Advanced รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2563
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographics รุ่นที่่ 8 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2563
เทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2563
การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2563
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2563
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล ชื่อ นามสกุล
เพศ
กรู๊ปเลือด
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
อายุ ปี
ศาสนา
อาชีพปัจจุบันตำแหน่ง ระดับ
กระทรวง/บริษัท กรม
กอง/สำนัก ฝ่าย/กลุ่ม
หน้าที่ความรับผิดชอบ(โดยย่อ)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งานที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากจบการอบรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โปรดระบุที่อยู่ของท่านโดยละเอียด เช่น บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน อาคาร ชั้น ซอย และถนน

จังหวัด :

อำเภอ/เขต :

ตำบล/แขวง :

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-Mail
ท่านเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติหรือเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือไม่
หลักสูตรด้านสถิติ

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม "ตกลง" ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลาที่กำหนดไว้ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ
กรุณายืนยันว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ