ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
logo

กรุณากรอกใบสมัคร

เลือกหลักสูตร
เลือกชื่อหลักสูตรวันที่จัดอบรม
สถานที่ฝึกอบรม
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล ชื่อ นามสกุล
เพศ
กรู๊ปเลือด
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
อายุ ปี
ศาสนา
อาชีพปัจจุบันตำแหน่ง ระดับ
กระทรวง/บริษัท กรม
กอง/สำนัก ฝ่าย/กลุ่ม
หน้าที่ความรับผิดชอบ(โดยย่อ)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งานที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากจบการอบรม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โปรดระบุที่อยู่ของท่านโดยละเอียด เช่น บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน อาคาร ชั้น ซอย และถนน

* กรณีเลือกจังหวัดไม่ได้ กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5

จังหวัด :

อำเภอ/เขต :

ตำบล/แขวง :

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
e-Mail
ท่านเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติหรือเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือไม่
หลักสูตรด้านสถิติ

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม "ตกลง" ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ตามวัน/เวลาที่กำหนดไว้ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ
กรุณายืนยันว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ