ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่หลักสูตรรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบ
04-02-2563 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ Download
04-02-2563 วิชาสถิติระดับกลา...การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก Download
23-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...regression Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 36 Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...ตัวอย่างรายงาน Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเลือกตัวอย่าง Download
16-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...file ประการบรรยายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติในการเลือกตัวอย่าง Download
15-01-2563 sampling...ค่าถ่วงน้ำหนัก Download
13-01-2563 การอบรมเชิงปฏิบัต...เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารพัสดุภาครัฐ Download
10-01-2563 sdmx...DSD_GDP Download

ทั้งหมด 46 เอกสาร : จำนวน 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>